Waar kan ik navragen of ik geërfd heb?

Een erfenis veronderstelt in principe dat er een zogenaamde erfenis heeft plaatsgevonden. Er moet een persoon zijn overleden. Zelfs met deze fundamentele vraag is het echter niet gegarandeerd dat de betrokken persoon altijd over de nodige informatie zal beschikken.

Contact met naaste familieleden valt soms weg

Als uw eigen vader bijvoorbeeld jaren geleden naar het buitenland is verhuisd en het contact aan beide kanten jarenlang is verbroken, dan merken de getroffen kinderen misschien niet eens wanneer hun vader overlijdt.

Maar ook in Nederland komt het vaak voor dat betrokkenen niet op de hoogte zijn van een overlijden dat hen erfrecht raakt.

Als de breuk met je ouders of andere familieleden zo langdurig is dat je elkaar volledig uit het oog bent verloren, dan dringt het bericht van het overlijden van zelfs het naaste familielid soms niet tot je door.

Overlijdensregister geeft informatie over het overlijden van een persoon

Ook in Nederland is er geen instantie die u ambtshalve op de hoogte stelt van het overlijden van een naast familielid. Als u vermoedt dat een naast familielid is overleden en u komt niet verder om dit vermoeden via familie of vrienden te verifiëren, dan heeft u alleen de mogelijkheid om zelf actief te worden.

Volgens de Wet op de persoonlijke status hebben naaste familieleden toegang tot en krijgen informatie uit het relevante officiële overlijdensregister. De desbetreffende overlijdensregister wordt bijgehouden door de burgerlijke stand op wiens verantwoordelijkheidsgebied betrokkene is overleden.

Als u op deze manier de vraag heeft verduidelijkt dat een naast familielid daadwerkelijk is overleden, betekent dit niet dat u automatisch erfgenaam bent geworden.

Erfenis door de wet of door testament

Volgens de Nederlandse wet heeft men alleen recht op een erfenis als de erflater een testament of een erfrechtovereenkomst heeft nagelaten en in dit testament heeft bepaald dat een bepaalde persoon erfgenaam wordt of als – bij het ontbreken van een testament – de erfopvolging vloeit voort uit de wet.

Indien de overledene een testament of een erfrechtovereenkomst heeft, moet dit zogenaamde testament na het overlijden van de betrokkene worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De rechtbank opent vervolgens het testament en deelt de inhoud van het testament mee aan alle betrokkenen bij het testament.

Als de erflater voornemens is erfgenaam te zijn in het testament, als de erflater een legaat heeft opgeschort of als hij een naast familielid heeft uitgesloten van de erfopvolging, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door een overeenkomstig bericht van de rechtbank.

Als naast familielid kunt u ook op elk moment na een overlijden aan de bevoegde rechtbank vragen of er een testamentaire beschikking van de erflater bestaat of al is geopend. Aan de andere kant wordt het lastiger als u als naast familielid na het overlijden van een persoon geen bericht van de erfrechtbank ontvangt.

In dit geval kan met enige zekerheid worden aangenomen dat de erflater (zoals de meeste Duitsers) geen testament of erfrecht heeft opgesteld.

De erfopvolging moet u zelf ophelderen

In principe geldt hier: hoe nauwer de relatie met de erflater, hoe groter de kans dat u de wettelijke erfgenaam wordt. Met name kinderen, echtgenoten, kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten en alle andere familieleden van de overledene moeten na een overlijden duidelijk maken of zij wettige erfgenamen zijn geworden. Dit onderzoek moet u als getroffene zelf doen. Bij het ophelderen van de rechtsopvolging krijgt men doorgaans geen bijstand van een autoriteit of een rechtbank.

Staat de boedel te veel in de schulden?

Als u uw erfrecht positief heeft verduidelijkt, dan heeft u vaak geen idee waar de erfenis uit bestaat en of de erflater überhaupt bezittingen had. Aangezien men bij een erfenis de schulden van een erflater naar Duits recht erft, moet men zeer snel reageren en een overzicht krijgen van de financiële situatie van de erflater.

Of u in dit geval de erfenis kunt weigenren kunt u navragen via erfrechtonline.nl.